نوشته‌ها

آشنایی با پست های تخصصی والیبال

/
 پست های تخصصی در والیبال و قد مناسب این پست ها با بالا رفتن سن …

ارنج بازیکنان والیبال در مناطق مختلف زمین

/
ارنج به نحوه ایستادن بازیکنان در زمین والیبال می گویند. در بازی والی…

سیستم جایگیری در زمین والیبال

/
جایگیری w یا 6 جلو در این سیستم بازیکنان تیم به صورتی که در شکل میبینید…