نوشته‌ها

بهبود عملکرد در تمرینات والیبال

/
چرا می خواهم والیبال تمرین کنم؟ علت و انگیزه برای تمرین عبارت اس…

تمرین والیبال و اهداف آن

/
تمرین والیبال،جاده ای بسوی موفقیت خیلی خوب است که مانند بازیکن…

اصول آموزش والیبال

/
 سیستم آموزش والیبال  مجموعه ای از دانش گسترده و سازمان دهی شده…

فرم ورزشی در والیبال و شاخص های تشخیص آن

/
فرم ورزشی  اگر بازیکنی ظرفیت عملکرد بالایی داشته باشد، به این معن…

اهداف آموزش والیبال

/
اهداف آموزش والیبال  آموزش والیبال 2 خروجی دارد: اولین خروجی …