نوشته‌ها

آمادگی جسمانی در والیبال

/
تناسب اندام یعنی چه؟ در ورزش مفهوم تناسب اندام اساساً به توانا…

توانایی های ذهنی در ورزش والیبال

/
به چه دلیل است که انسان ها توانایی احساس شادی و غم را دارند؟ …

تمرین والیبال و اهداف آن

/
تمرین والیبال،جاده ای بسوی موفقیت خیلی خوب است که مانند بازیکن…

اصول آموزش والیبال

/
 سیستم آموزش والیبال  مجموعه ای از دانش گسترده و سازمان دهی شده…