کادر فنی پدیده.

کادر فنی کانون والیبال پدیده مجموعه ای از افراد سخت کوش و هدفمند هستند که برای موفقیت بازیکنان خود از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد

7 مربی

با تخصص های مختلف