ارنج بازیکنان والیبال در مناطق مختلف زمین

ارنج به نحوه ایستادن بازیکنان در زمین والیبال می گویند. در بازی والیبال بازیکنان بایستی بر اساس قوانین خاص در کنار هم قرار گرفته و این آرایش در زمان های مختلف بازی دچار تغییرات عمده ای خواهد شد. ارنج یعنی ترتیب ایستادن و نحوه حرکت صحیح بازیکنان در زمین والیبال به همراه چگونگی حرکت آنها پس از تصاحب امتیاز از تیم حریف. ارنج تیم معمولاً بر اساس محل قرارگیری پاسور در ددو حالت سرویس (دفاع) و دریافت (حمله) معرفی می شود.

پاسور منطقه ۱ (سرویس)

زمانی که پاسور در منطقه ۱ قرار میگیرد و نوبت سرویس اوست و پس از زدن سرویس در منطقه ۱ برای توپ گیری حاضر و آماده  می باشد.

بازیکن قطر او که پشت خط است بعد از زدن سرویس به منطقه تخصصی خود در دفاع منطقه دو انتقال پیدا میکند در کار دفاعی شرکت می‌کند لیبرو تیم به منطقه ۵ حرکت کرده و توپ گیری را انجام میدهد.

نکته:

 • لیبرو فقط در منطقه پنج توپ گیری می کند.
 •  بازیکن دریافت کننده قدرتی پست ۲ به منطقه ۴ رفته و دفاع می کند و بازیکن قطر او به منطقه ۶ (سر دفاع ) رفته و کار توپ گیری را انجام میدهد و بازیکن دفاع وسط سرعتی در منطقه ۳ دفاع روی تور را انجام میدهد . در شکل، ارنج اولیه را در این گردش به وضوح می بینید و نسبت به توضیحات قبل و جایگیری بازیکنان در پست های تخصصی و توضیحات تکمیلی فوق متوجه کامل این ارنج خواهید شد.

پاسور 1 سرویس

 پاسور منطقه ۱ (دریافت)

زمانی که سرویس در اختیار تیم حریف است تیم ما دریافت را انجام می دهد که دریافت به عهده دو دریافت کننده قدرتی و لیبرو تیم می باشد.

همانطور که در شکل مشاهده می کنید پاسور ، عقب‌تر از دریافت کننده قدرتی پست ۲ قرار می‌گیرد و پس از زدن سرویس توسط حریف سریع خود را به زیر تور در منطقه ۳ می‌رساند و پاس دادن را انجام می دهد.

لیبرو در منطقه ۶ دریافت می کند و دریافت کننده قدرتی پست ۴ در منطقه ۵ دریافت کرده و توپ را به پاسور می رساند.

پاسور 1 دریافت

  نوع حمله در این چرخش:

در این چرخش بازیکن پشت خط زن پاس بلند در منطقه ۴ را میزند (کنده جلو)

 توجه:

 تنها زمانی که بازیکن پشت خط زن از منطقه چهار حمله میکند همین دنده چرخش می باشد . یعنی زمانی که پاسور در منطقه ۱ است و تیم ما وظیفه دریافت را عهده دار است.

بازیکن سرعتی که پاس های مخصوص خود را مورد استفاده قرار می دهد و بازیکن دریافت کننده قدرتی پست ۲ بلند پشت را میزند (کنده پشت ) و دریافت کننده دوم ما از منطقه ۶ پشت خط یک سوم پاس پایپ را میزند.

 پاسور منطقه ۶ (سرویس)

در این دنده چرخش بازیکنان دریافت کننده قدرتی در پست ۲ در منطقه سرویس قرار دارد و پس از زدن سرویس به منطقه ۶ رفته کار توپ  گیری را  انجام می دهد و پس از زدن سرویس لیبرو در منطقه ۵ توپ گیری می کند و پاسور در منطقه ۱ رفته و توپ گیری می کند. بازیکنان سه منطقه جلو که وظیفه دفاع روی تور را برعهده دارند به شرح زیر در زمین قرار می‌گیرند:

 پشت خط زن از منطقه ۳ به منطقه ۲ می رود و کار دفاع خود را در جای تخصصی که قبلا توضیح داده شده پیگیری می کند. بازیکن دفاع وسط از منطقه ۲ به منطقه ۳ انتقال پیدا کرده و کار دفاع را انجام می دهد و بازیکن دریافت کننده قدرتی هم در منطقه تخصصی خود یعنی منطقه ۴ دفاع می‌کند.

پاسور 6 سرویس

 پاسور منطقه ۶(دریافت)

در این دنده دریافت، پاسور منطقه ۶ نزدیک به خط یک سوم می ایستد و به طوری که ما بین نفرات مناطق ۱ و ۵ باشد و از بازیکنان کناری خود رد نشود و همانطور تا حدی جلو رفته که از منطقه ۳ و ۲ رد نشود و جلوتر قرار نگیرد.

دریافت کننده پست ۲ پس از از دست رفتن سرویس برای دریافت در منطقه ۱ قرار گرفته ، لیبرو در منطقه ۶ قرار دارد و دریافت کننده پست ۴ که در این چرخش در منطقه ۴ قرار دارد با عقب آمدن و نزدیک شدن به منطقه ۵ کار دریافت را انجام میدهد . همانطور که می بینید در هر چرخش دو دریافت کننده و لیبرو کار دریافت تیم را عهده دار هستند .

بعد از دریافت  پاسور به زیر تور حرکت کرده و پاس بلند پشت را در اختیار پشت‌خط‌ زن قرار می‌دهد و با پاس بلند به منطقه ۴ برای دریافت کننده قدرتی که جزو نفرات جلو وجود دارد و پاس سرعتی برای دفاع وسط و همینطور پاس پایپ برای یک بازیکن دریافت کننده ای که جزء نفرات عقب قرار دارد ارسال می‌کند.

پاسور 6 دریافت

توجه

 تمام پاس ها با توجه به شرایط زمان و نوع آرایش دفاع تیم حریف توسط پاسور تیم طراحی می شود پس به این نتیجه می رسیم پاسور علاوه بر تسلط بر اجرای تکنیک باید از توانایی ذهنی خوب و ضریب هوشی بالایی برخوردار باشد.

 پاسور منطقه ۵ (سرویس)

در این چرخش دفاع وسط در منطقه ۱ قرار گرفته و نوبت سرویس اوست . در دفاع روی تور دفاع وسط دوم ما که به جای لیبرو به زمین آمده است قرار دارد و همانطور که میدانید به علت اینکه لیبرو جزو نفرات جلو نخواهد بود جای خود را به دفاع وسط دوم تیم می دهد و دو بازیکن دیگر که پشت خط زن و دریافت کننده قدرتی پست ۴ هستند او را در هر دفاع روی تور یاری می کنند.

در عقب زمین در منطقه ۶ دریافت کننده قدرتی پست ۲ ایستاده و در منطقه ۵ پاسور تیم که پس از زدن سرویس باید جابجایی صورت گیرد و هر نفر در جای تخصصی خود وظیفه مهم خود را انجام دهد. به این صورت که در روی تور بازیکن پشت خط زن در جای خود می ماند. به دلیل اینکه دفاع تخصصی او در منطقه ۲ می باشد.

دفاع وسط تیم برای دفاع از منطقه ۴ به منطقه ۳ انتقال پیدا می‌کند و در دفاع به تیم کمک می‌کند و دریافت کننده قدرتی پست ۴ از منطقه ۳ به ۴ رفته و دفاع می کند.

در مناطق عقب زمین سرعتی زن تیم که در منطقه ۱ قرار داشته و سرویس شده به منطقه ۵ رفته و تا زمان چرخش توپ و رفت و برگشت توپ به زمین خودی و حریف توپ گیری را در این منطقه انجام می دهد. دریافت کننده قدرتی پست دو در جای خود مانده و در منطقه ۶ که منطقه توپ گیری تخصصی خود است کار را ادامه می‌دهد و پاسور هم سریعاً به منطقه ۱ رفته و در آنجا توپ گیری می کند.

پاسور 5 سرویس

توجه

قابل توجه شما عزیزان، دفاع وسط فقط تا زمانی که توپ در جریان است و همچنین سرویس را در اختیار دارد ، در منطقه  ۵ توپ گیری می کند و به محض خراب شدن سرویس یا از دست دادن امتیاز جای خود را مجدداً به لیبرو می دهد تا کار دریافت را لیبرو انجام دهد و از زمین بیرون می رود.

پاسور منطقه ۵ (دریافت)

 در این دنده دریافت ، پاسور به منطقه ۴ نزدیک شده و کمی عقب تر از بازیکن سرعتی دفاع وسط قرار میگیرد که  از او رد می شود و منتظر سرویس زدن تیم حریف میباشد که پس از زدن سرویس سریع به زیر تور حرکت می کند و کارپاسوری خود را به بهترین شکل ممکن انجام می دهد .

دریافت کننده قدرتی پست ۴ که به عقب آمده و در منطقه ۵ دریافت کرده  و از منطقه چهار حمله خواهد کرد.

دفاع وسط تیم هم در منطقه ۴ منتظر رسیدن دریافت به پاسور است که بعد از دریافت به سمت پاسورحرکت می‌کند و به پاسی که از قبل با پاسور تیم هماهنگ شده ضربه بزند .

بازیکن پشت خط زن تیم هم که در منطقه ۲ ایستاده بعد از سرویس حریف خود را برای زدن پاس بلند پشت آماده کرده و چون هنوز جزو نفرات مناطق جلو می باشد می تواند از داخل ۱/۳ حمله کرده و به توپ ضربه بزند.

پاسور 5 دریافت

نکته

 • پشت خط زن تا جای ممکن قبل از زدن سرویس حریف ،خود را به تور نزدیک نگه داشته تا کمتر او را مورد هدف سرویس قرار دهند این مورد فقط در زمانی که او جزو سه نفر جلو باشد صدق می‌کند و اگر جزو نفرات عقب بود این مسئله متفاوت است که در ادامه به آن می پردازیم.
 • دریافت کننده قدرتی پست ۲ در منطقه ۶ قرار دارد و دریافت کرده و می‌تواند خود در حمله شرکت کند و پاس پایپ را بزند و لیبرو هم  به جای سرعتی زن وارد زمین شده و برای انجام دریافت در منطقه ۱ کار دریافت اول را انجام میدهد. در این چرخش باید دریافت کننده قدرتی پست ۴ کمی جلوتر از بازیکن کناری خود یعنی دریافت کننده پست ۲ قرار گیرد تا خطای ارنجی اتفاق نیفتد.

پاسور منطقه ۴ (سرویس)

در این دنده سرویس، نوبت به پشت خط زن میرسد که سرویس بزند و پس از زدن سرویس به منطقه ۱ رفته و در همان منطقه تخصصی خود توپ گیری می کند.

پاسور 4 سرویس

نکته

 • همیشه سرویس و دفاع روی تور و توپ گیری داخل زمین و حمله برگشتی باهم مجموعه هستند و دریافت پاس و حمله با هم در یک مجموعه قرار می‌گیرند و این موضوع همیشه ثابت است.
 • پس از زدن سرویس ، پاسور تیم که در منطقه ۴ قرار دارد به منطقه ۲ رفته و در جای تخصصی خود دفاع روی تور را انجام میدهد. دفاع وسط تیم در جای خود مانده و در منطقه ۳ دفاع می‌کند. دریافت کننده قدرتی پست ۴ هم که در منطقه ۲ قرار دارد به منطقه ۴ رفته و در جای تخصصی خود دفاع روی تور را انجام می دهد .لیبرو از منطقه ۶ به منطقه ۵ رفته و تو پ گیری می کند و باز هم دریافت کننده پست ۲ به منطقه ۶ میرود و در آنجا توپ گیری می کند.

پاسور منطقه ۴ (دریافت)

در این دنده دریافت، پاسوردر منطقه ۴ ایستاده و به تور نزدیک است که مورد هدف سرویس قرار نگیرد و بعد از سرویس حریف به منطقه ۳ می رود و منتظر رسیدن دریافت می‌شود. سرعتی زن تیم در منطقه ۳ به صورت آماده ایستاده که هم برای گام زدن و حمله آماده باشد هم اینکه اگر سرویس حریف در ۱/۳ فرود آمد کار دریافت را انجام دهد و بعد حمله کند.

همانطور که گفتیم دریافت کننده قدرتی پست ۴ زمانی که جزو نفرات جلو باشد یعنی مناطق (۲،۳،۴) فقط از منطقه ۵ دریافت کرده و از منطقه ۴ حمله می کند که در این چرخش هم این موضوع ادامه دارد و او از منطقه ۵ دریافت می‌کند و بعد از دریافت، حمله خود را در منطقه ۴ انجام میدهد.

دریافت کننده قدرتی پست دو که در منطقه ۵ حضور دارد ؛ یک منطقه به سمت راست حرکت می کند، یعنی منطقه ۶ به این منظور که دریافت کننده دیگر که قطر او می باشد در منطقه ۵ دریافت نماید و خود در منطقه ۶ دریافت می‌کند و پایپ می‌زند و لیبرو هم به همین ترتیب یک منطقه به سمت راست میرود ،یعنی منطقه ۱ و دریافت می‌کند همانطور که در شکل میبینید وظیفه دریافت باز هم به عهده ۲ دریافت کننده و لیبرو است. بازیکن پشت خط زن تیم در منطقه ۱ قرار دارد و پشت سر لیبرو می ایستد که هم از دریافت کردن معاف شود و همین که بتواند حمله کند ولی باید توجه داشت که لیبرو از او رد نشود چون در این صورت خطای عرضی انجام شده است.

پس از دریافت سرویس ، پشت خط زن تیم ،پاس پشت خط را میزند (پشت خط ۱/۳) به این معنا که لحظه جدا شدن از زمین باید پشت خط یک سوم باشد و اگر حتی ذره ای روی خط پا بگذارد خطا محسوب می شود و بازی قطع و سرویس و امتیاز در اختیار تیم حریف قرار میگیرد .

بازیکن دریافت کننده قدرتی هم که جزو نفرات عقب است باید لحظه جدا شدنش از زمین پشت خط ۱/۳ باشد و پاس  پایپ را اسپک بزند.

پس به این نتیجه میرسیم که نفرات عقب باید پشت خط   ۱/۳ حمله را تدارک ببینند ولی نفرات جلو از داخل ۱/۳ می توانند تحمل کنند.

نکته

اگر زمانی فرا رسد که تیم حریف از بازیکنانی برخوردار بود که سرویس مهلک و زهر دار می زنند و از توانایی بالایی در این امر برخوردارند پشت‌خط‌ زن به عنوان نفر چهارم در دریافت کمک می کند.

 پاسور منطقه ۳ (سرویس)

زمانی که در این چرخه قرار می گیریم نوبت سرویس به دریافت کننده قدرتی پست ۴ می رسد که در این دنده پس از زدن سرویس به جای تخصصی خود یعنی منطقه ۶ رفته و کار توپ گیری را انجام میدهد.

پشت خط زن از منطقه ۶ به منطقه ۱ می آید و در منطقه تخصصی خود توپ گیری می کند .

لیبرو در منطقه ۵ می‌ماند و چون در جای تخصصی خود است جابه جایی را ندارد و در این منطقه کار توپ گیری را انجام میدهد .

در روی تور باز هم پاسور به منطقه ۲ رفته و دفاع را در منطقه تخصصی خود انجام می دهد. دریافت کننده قدرتی پست ۲در جای خود می ماند و دفاع می‌کند زیرا جای تخصصی او در دفاع روی تور طبق مطالبی که در قبل عنوان شد منطقه ۴ میباشد بازیکن سرعتی زن یا همان دفاع  وسط  به منطقه ۳ می آید و در آنجا دفاع روی تور را انجام میدهد.

پاسور 3 سرویس

پاسور منطقه ۳ (دریافت)

در این دنده چرخش، پاسور در منطقه ۳ می ماند و منتظر رسیدن دریافت بازیکنان خود می‌شود دریافت کننده قدرتی پست ۴ در منطقه ۱ دریافت کرده و توپ را به پاسور می رساند.

لیبرو تیم هم در منطقه ۶ دریافت کرده و بازیکن دریافت کننده قدرتی پست ۲ از منطقه ۴ عقب‌تر آمده و در منطقه ۵ دریافت کرده و از چهار حمله میکند و پاس بلند میزند.

بازیکن دفاع وسط هم که در منطقه ۲ قرار دارد پاسی را که از قبل با پاسور هماهنگ کرده ، روی تور اسپک می زند و بازیکن پشت خط زن هم که در منطقه ۶ قرار دارد و ما بین دو نفر منطقه ۱ و پشت سر آنها قرار می گیرد با حرکت و فرار به سمت منطقه ۲ بعد از زدن سرویس پاس بلند پشت را پشت خط ۱/۳ اسپک می زند و حمله می کند.

دریافت کننده قدرتی پست چهار هم بعد از دریافت به سمت راست حرکت کرده و از پشت خط یک سوم  پاس پایپ می زند.

پاسور 3 دریافت

پاسور منطقه ۲ (سرویس)

در این دنده چرخش، سرعتی زن دوم تیم در منطقه سرویس قرار دارد و پس از زدن سرویس به سمت منطقه ۵ حرکت کرده و توپ گیری داخل میدان را انجام می دهد. بازیکن دریافت کننده قدرتی که در منطقه ۶ قرار دارد در جای خود می ماند و کار توپ گیری را انجام میدهد و بازیکن پشت خط زن نیز سریعاً بعد از زدن سرویس تیم خودی به منطقه یک زمین می رود و در توپ گیری شرکت می‌کند.

در دفاع روی تور نیز پاسور تیم در منطقه ۲ که از قبل در این دنده بوده دفاع روی تور را انجام میدهد و دریافت کننده ای که جزو نفرات جلو است به منطقه ۴ جابه‌جا می‌شود و بازیکن دفاع وسط نیز به منطقه ۳ رفته و دفاع روی تور را دنبال می‌کند . این عمل تا به سرانجام رسیدن امتیاز و رالی ادامه دارد.

پاسور 2 سرویس

پاسور منطقه ۲ (دریافت)

در این دریافت که پاسور در منطقه ۲ قرار دارد، دریافت کننده قدرتی پست  ۲ در منطقه ۳  مستقر است که به سمت منطقه ۵ برای دریافت می رود و پس از دریافت از منطقه ۴ حمله می کند ، همانطور که گفتیم همیشه دریافت کننده قدرتی پست  ۲ در کنار پاسور می باشد.

بازیکن سرعتی یا دفاع وسط در منطقه ۴ آماده می باشد و پس از دریافت سرویس به منطقه ۳ حرکت کرده و پاس سرعتی را اسپک می زند . دریافت کننده پست ۴ که جزو سه نفر عقب زمین است برای زدن پاس پایپ حرکت کرده و بازیکن پشت خط زن که عقب تر از تمامی بازیکنان در منطقه ۵ است مابین دریافت کننده قدرتی پست ۲ و دریافت کننده قدرتی پست ۴ قرار دارد و پس از زدن سرویس توسط حریف، سریعاً فرار کرده و خود را برای حمله به منطقه ۲ پشت خط ی۱/۳ می رساندو پاس بلند پشت خط را در منطقه ۲ تبدیل به اسپک می‌کند.

پاسور 2 دریافت

نکته بسیار بسیار مهم

همانگونه که در تمامی چرخش ها مشاهده می‌کنید جایگیری بازیکنان بعد از زدن سرویس در روی تور و در دفاع عقب زمین به صورتی می باشد که راحت‌تر از توپ‌های برگشتی استفاده بکنند و هر نفر در پست تخصصی خود در حمله شرکت کند.

19 پاسخ
 1. ال
  ال گفته:

  واقعا واقعا عالی بود . من سایتی ندیدم که به این خوبی و کاملی این سیستم پیچیده ی والیبال را توضیح بدهد . واقعا ممنونم به من خیلی کمک کرد . هم توضیحات کامل بود و هم تصاویر عالی بودند . ممنون .

  پاسخ
 2. مهدی برزگر فولادی
  مهدی برزگر فولادی گفته:

  جناب، یک دنیا ممنون.
  کلی از مطالبی که درج کردین، استفاده کردیم و قطعاً از آن‌ها در جهت آموزش هرچه بهتر شاگردامون بهره خواهیم برد.
  دست‌ مریزاد!

  پاسخ
  • علی مزیدآبادی
   علی مزیدآبادی گفته:

   خیلی خوشحالیم که محتوای تولید شده مورد استقبال شما قرار گرفته و کاربردی بوده براتون

   پاسخ
 3. z.sh
  z.sh گفته:

  واقعا خیلی پیچیده و گیچ کننده بود اصلا صریح توضیح نداده بود ….. بدتر گیج شدم??

  پاسخ
  • علی مزیدآبادی
   علی مزیدآبادی گفته:

   سلام و عرض ادب
   لطفاً سوالات و ابهامات پیش اومده رو برای ما ارسال کنید تا اونها رو پاسخ بدیم و مشکل شما حل بشه

   پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *